Rehoboth Barneveld 1 - kopie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Rehoboth Dienstverlening van toepassing voor trainingen, cursussen, studiedagen, workshops, lezingen en vergelijkbare producten.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Rehoboth Dienstverlening van toepassing voor trainingen, cursussen, studiedagen, workshops, lezingen en vergelijkbare producten.

Algemene voorwaarden trainingen en nascholing

Als hierna gesproken wordt over cursus, kan daarmee ook bedoeld zijn: trainingen, studiedagen, workshops, lezingen en andere vormen van scholing.

 

Artikel 1 - Inschrijving

 1. Inschrijving voor trainingen, studiedagen, cursussen, lezingen en workshops vindt uitsluitend plaats door middel van het inschrijfformulier en/of offerteformulier.
 2. De inschrijving wordt bekrachtigd door ondertekening van het inschrijfformulier/offerteformulier.
 3. Annulering van een inschrijving voordat de cursus is begonnen, geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling.
 4. De deelnemers worden geplaatst op volgorde van de datum van inschrijving.
 5. De wettelijke bedenktijd of bedenktermijn bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum.
 6. Wanneer een cursus binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u als deelnemer ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 7. De wettelijke bedenktijd geldt: als een deelnemer zichzelf inschrijft en de cursus ook zelf betaalt of als een deelnemer zichzelf inschrijft en zijn werkgever de cursus betaalt.
 8. De wettelijke bedenktijd geldt niet als de werkgever een deelnemer inschrijft en de deelname aan de cursus betaalt, of als de werkgever een contract met Rehoboth Dienstverlening sluit
 9. Als tijdens een cursus of op het moment dat de inschrijving definitief is geworden blijkt dat een deelnemer verhinderd is, bieden wij de mogelijkheid een vervanger te sturen. Annulering van de inschrijving tijdens de cursus is niet mogelijk. Ook voor de vervanger geldt dat inschrijving via het Inschrijfformulier verplicht is.
 10. Indien de inschrijving 2 - 6 weken voor de start van de cursus geannuleerd wordt, brengen wij 50% van de cursuskosten in rekening.
 11. Indien de inschrijving binnen 2 weken voor de start van de cursus geannuleerd wordt, brengen wij 100% van de cursuskosten in rekening.
 12. Bij meerdaagse cursussen bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle cursusdagen te volgen.

 

Artikel 2 - Betalingsvoorwaarden

De kosten van de cursussen zijn vermeld op de website. Alle bedragen die vermeld worden op de website zijn inclusief de kosten van alle verstrekte materialen. Het cursusgeld dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

 

Artikel 3 – Organisatorische aspecten van een training, studiedag, cursus, workshop of lezing

 1. De plaatsen waar en de data waarop een cursus gegeven wordt staat in het cursusaanbod vermeld of wordt aan de deelnemers bekend gemaakt zo spoedig mogelijk nadat duidelijk is geworden dat er voldoende deelnemers zijn om de cursus door te laten gaan. Het aantal minimaal vereiste deelnemers staat in het cursusaanbod vermeld.
 2. Bij uitzondering kunnen cursusdata in overleg met de deelnemers worden vastgesteld of gewijzigd. Rehoboth Dienstverlening behoudt zich het recht voor om data, tijdstippen en locatie te wijzigen. Indien dat aan de orde is ontvangen de deelnemers daarvan tijdig bericht.
 3. Rehoboth Dienstverlening behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de cursussen.
 4. Rehoboth Dienstverlening behoudt zich het recht voor bij te weinig aanmeldingen een cursus te annuleren of te verschuiven. Zo nodig zal dan het reeds betaalde cursusgeld worden teruggestort.

 

Artikel 4 - Auteurs- en eigendomsrecht op lesmateriaal

Na afloop van de training, cursus, studiedag of workshop gaat de eigendom van het cursusmateriaal over op de cursist. Naast het auteursrecht op leermiddelen van externen, bezit Rehoboth Dienstverlening auteursrechten op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen. De leermiddelen van Rehoboth Dienstverlening zijn niet in de handel verkrijgbaar en uitsluitend bestemd voor de deelnemers van onze cursussen. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze leermiddelen worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Rehoboth Dienstverlening. Het voorgaande geldt mutatis mutandis ook voor de door Rehoboth Dienstverlening ingehuurde cursusgevers, sprekers, trainers. Het auteursrecht ligt in het laatste geval steeds bij de persoon die de cursus verzorgt.

Artikel 5 - Deelname

De deelnemende cursist en zijn werkgever onderschrijven dat het succes van de cursus onder meer afhangt van de (actieve) participatie van de cursisten. De cursist en diens werkgever verklaren de werkzaamheden zo te plannen dat (in principe) alle bijeenkomsten van de cursus kunnen worden bijgewoond. Tevens verklaart de cursist dat hij zich volledig in zal zetten om alle (huiswerk)opdrachten naar vermogen uit te voeren en de gegeven feedback maximaal te verwerken. De werkgever verbindt zich met de inschrijving van zijn teamlid als deelnemer aan een cursus, dit teamlid in voldoende mate te faciliteren ten behoeve van het bijwonen van de cursus en het uitvoeren van de opdrachten.

 

Artikel 6 - Geheimhouding

De leverancier en de opdrachtgever zijn, behoudens enige bij of krachtens formele wetgeving gestelde verplichting tot openbaarmaking, zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst, tot geheimhouding verplicht van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (één van) beiden door openbaarmaking kunnen worden geschaad. Medewerkers van Rehoboth Dienstverlening handelen overeenkomstig de door hen ondertekende Vertrouwelijkheidsverklaring.

 

Artikel 7 - Annulering of uitstel van een cursus of conferentie en programmawijzigingen

 1. Rehoboth Dienstverlening behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, dan wel ziekte van een docent of in geval van andere onvoorziene omstandigheden, een cursus niet door te laten gaan, een andere docent aan te wijzen of in overleg met de deelnemers andere data af te spreken. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 2. Wanneer sprake is van overschrijding van het maximum aantal deelnemers, zullen degenen die boven het maximum aantal deelnemers zijn ingeschreven zo spoedig mogelijk bericht ontvangen over het feit dat zij niet kunnen worden geplaatst.
 3. Wanneer een cursus geen doorgang vindt, worden betalingen, die reeds zijn voldaan, volledig gerestitueerd aan degenen die definitief niet kunnen deelnemen. Indien in het programma van de cursus wegens gewichtige redenen wijzigingen optreden, worden de deelnemers daarvan, indien mogelijk, tijdig op de hoogte gesteld.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Rehoboth Dienstverlening is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het door de wederpartij beoogde resultaat.

Ingeval de wederpartij terechte en aantoonbare klachten heeft ingediend is Rehoboth Dienstverlening verplicht om de klacht te verhelpen door een nieuwe training, cursus, studiedag of workshop aan te bieden. Een en ander zal in onderling overleg geregeld worden, hetgeen als enige en algehele schadevergoeding zal gelden. Wederpartij vrijwaart Rehoboth Dienstverlening tegen iedere schadevergoeding van hemzelf en/of van derden welke verder gaan dan het in dit artikel bepaalde. Met name geldt dit voor wat betreft inbreuk op vermeende auteurs-, industriële en/of andere eigendomsrechten.

 

Artikel 9 - Toepasselijkheid voorwaarden

Elke deelnemer is verplicht op het Inschrijfformulier het vakje aan te kruisen waarmee hij verklaart akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden van Rehoboth Dienstverlening van toepassing voor trainingen en cursussen, enz. en met de Leveringsvoorwaarden. De Algemene voorwaarden en de Leveringsvoorwaarden zijn te vinden op de website van Rehoboth Dienstverlening.

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

Op een overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook als deze slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, inzake de overeenkomst zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.