dreamstime_xxl_3926778.jpg

Ambulante begeleiding gedrag

Onze ambulant begeleiders zijn u graag van dienst om onderwijsdeelname van leerlingen met een gedragsdiagnose of extra ondersteuningsbehoeften bij de sociaal emotionele ontwikkeling of werkhouding tot een succes te maken. Zij adviseren u met ruime ervaring en actuele kennis van de doelgroep. 

Ambulante begeleiding gedrag

Onze ambulant begeleiders zijn u graag van dienst om onderwijsdeelname van leerlingen met een gedragsdiagnose of extra ondersteuningsbehoeften bij de sociaal emotionele ontwikkeling of werkhouding tot een succes te maken. Zij adviseren u met ruime ervaring en actuele kennis van de doelgroep. 

Samen zorgen we dat we elk kind bereiken met passende interactie!

cartoon-5108855_1920.png

Aanbod

U streeft naar een postitief welbevinden van elke leerling en leerkracht en ervaart daarin handelingsverlegenheid. Om die reden schakelt u een specialist van Rehoboth Dienstverlening in. Onze begeleiding richt zich op een optimale deelname van leerlingen in het regulier onderwijs die (complexe) ondersteuningsbehoeften hebben op het gebied van gedrag, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij dragen kennis en vaardigheden over aan leerkrachten en ib’ers. In dialoog met hen en de ouders zoekt de ab'er naar de ondersteuningsbehoeften achter het gedrag van de leerling, om daar vervolgens handelingsgericht op te anticiperen. Wij helpen bij het opstellen van concrete doelen en coachen leerkrachten. Gouden draad door de begeleiding is de beÏnvloeding van een passend interactiepatroon tussen leerkracht en leerling. Externen, zoals hulpverleners, worden in overleg bij het traject betrokken.

Foto Femke Treur.jpg

Een frisse, objectieve blik en kindspecifieke verrijking

Femke Treur, intern begeleider pijl-naar-links.png

Als school zijn we blij met ambulante begeleiding omdat het onze kennis en vaardigheden verrijkt. Het mooie van de inzet van de ab'er is dat het helpt om specifiek voor het kind waar we mee stoeien een plan van aanpak op maat te maken. De frisse en objectieve blik van de ab'er geeft inzichten waar we 'al doende' niet op kwamen. Zo was het helpend dat we bij een leerling met externaliserend gedrag door overprikkeling, handvatten kregen om 'out of the box' te denken en een aanpak te kiezen die past bij leerling, groep en leerkracht.

 

Een meerwaarde van ambulante begeleiding is ook dat de ab'er zelf uit het onderwijs komt en zich goed kan inleven in leerkracht en intern begeleider.

pijl-naar-rechts.png
apprentice-1694970

Werkwijze

Stap 1: aanvraag. Om als basisschool gebruik te kunnen maken van AB, heeft de leerling een arrangement nodig. Deze kan worden aangevraagd bij Het Loket van de regio Midden van Berséba via het digitale platform Kindkans.

Stap 2: toewijzing. Nadat door Het Loket een arrangement is toegekend, zal de teamleider van Rehoboth Dienstverlening een ab'er toewijzen. Deze zal contact opnemen met de school om een intake te plannen.

Stap 3: uitvoering. Tijdens de intake worden met school en ouders ondersteuningbehoeften in kaart gebracht, doelen opgesteld en afspraken gemaakt over de uitvoering van handelingsplannen, observaties en gesprekken. Tijdens volgende bezoeken worden observatie en doelen besproken in voortgangsgesprekken. Daarnaast wordt de leerkracht in het handelingsgerichte werken gecoacht. 

 

 
IMG_9749.JPG

Ambulant begeleiders

Gedrag

►mail   mw. A.J. (Bertine) Boogaard-van Essen (jonge kind)

►mail   mw. M. (Marieke) v.d. Brink

►mail   mw. C. (Corlieske) Harbers-Bos 

►mail   dhr. drs. B. (Bert) Ordelman

►mail   dhr. P.W.J. (Peter) van Vuuren

Is uw interesse gewekt of heeft u behoefte aan meer informatie?