Rehoboth Barneveld 4

Missie en visie

Missie en visie vormen het fundament van onze school en dienstverlening. Ze zijn de basis voor ons handelen en de daarbij gehanteerde normen en waarden.

 

 

Missie en visie

Missie en visie vormen het fundament van onze school en dienstverlening. Ze zijn de basis voor ons handelen en de daarbij gehanteerde normen en waarden.

 

 

Dienstbaarheid met een passend ondersteuningsaanbod

mains-jointes-femme-priere.jpg

Missie

De missie is het fundament van onze plannen, ons denken en ons handelen. Alles wat we doen meten we af en relateren we aan onze missie, die voor Rehoboth Dienstverlening als volgt is geformuleerd:

Rehoboth Dienstverlening biedt een passend ondersteuningsaanbod voor leerlingen en scholen uit onze reformatorische gezindte die dit nodig hebben om hun talenten optimaal te benutten. Hierbij stemmen we af op specifieke behoeften van leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolteams.

Daarbij is de Bijbel leidend en normerend, zoals verwoord in Matth. 22:37-39 ‘Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven’.

763.jpg

Visie

Op welke wijze is onze missie binnen onze Dienst en de scholen terug te zien? Wat is onze visie? Wij denken onze missie met de volgende uitgangspunten waar te kunnen maken:

  • Gods Woord is leidraad voor al ons handelen en al onze plannen; wij baseren ons op Bijbelse kernwaarden.
  • Er is veiligheid voor onze leerlingen, leerkrachten en dienstverleners.
  • We bieden ondersteuning, nauw afgestemd op behoeften.
  • We leveren maatwerk: kinderen, leerkrachten en schoolteams leren, leren werken en leren leven.
  • We zijn een lerende organisatie, ontwikkelen vakspecifiek en leren van en met elkaar.
  • We werken samen met ouders en externe betrokkenen: één kind, één plan.